Choose language:
English Dutch Deutsch
Currencies:
  Specials
  Search
  Contact Us
  Create an account
  Customer Login

Shopping
Cart
now in your cart  0 items
Search by keyword:
Advanced Search  
      BROWSE BY CATEGORIES
  Accessoires (453)
  Bandshirts & More (369)
  Army-Wear (37)
  Rock Army Jackets (26)
  Rock Army Jams (15)
  WWE (WWF) (21)
  LiquidBlue (13)
      SPECIALS
Aanbiedingen meer
Aerosmith Get a Grip
Aerosmith Get a Grip
18.50EUR
17.99EUR

--------------

Aerosmith Get a Grip
Aerosmith Get a Grip
18.50EUR
17.99EUR

--------------

Aerosmith Get a Grip
Aerosmith Get a Grip
18.50EUR
17.99EUR

--------------

ACDC Razors
ACDC Razors
18.50EUR
17.99EUR

--------------

Carpathian Forest Army Jacket
Carpathian Forest Army Jacket
75.00EUR
65.45EUR

--------------

Carpathian Forest Army Jacket
Carpathian Forest Army Jacket
75.00EUR
65.45EUR

--------------

Aerosmith Roar Of The Dragon Tour
Aerosmith Roar Of The Dragon Tour
18.50EUR
17.99EUR

--------------

Black Label Society Army Jacket Green
Black Label Society Army Jacket Green
75.00EUR
65.45EUR

--------------

Black Label Society Army Jacket Black
Black Label Society Army Jacket Black
75.00EUR
65.45EUR

--------------

Aerosmith Aeroforce
Aerosmith Aeroforce
18.50EUR
18.55EUR

--------------

Fear Factory Army Jacket Black
Fear Factory Army Jacket Black
65.00EUR
65.45EUR

--------------

Dark Funeral Army Jacket
Dark Funeral Army Jacket
65.00EUR
65.45EUR

--------------

Danzig Army Jacket
Danzig Army Jacket
65.00EUR
65.45EUR

--------------

Cradle Of Filth Army Jacket
Cradle Of Filth Army Jacket
75.00EUR
65.45EUR

--------------

Soulfly Army Jacket Black
Soulfly Army Jacket Black
75.00EUR
65.45EUR

--------------

      BEST SELLERS
Bestsellers
01.Indian Skull LiuidBlue
02.Iron Maiden Backpatch
03.Dark Throne Army Jacket
04.Aerosmith Roar Of The Dragon Tour
05.Danzig Army Jacket
06.Dark Funeral Army Jacket
      Information
Informatie
Verzend Info
Privacy Policy
Algemene Voorwaarden
Contact
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 Definities

Verkoper: Jaswinder Enterprise, de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.Artikel 2 Algemeen

2.1
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
2.3
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;
2.4
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


Artikel 3 Aanbiedingen/orders/Prijzen

3.1
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
3.2
Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van de orderbon/bestelling - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
3.3
Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen artikelen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
3.4
Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen;
3.5
Levertijden in de catalogus c.q. aanbieding van verkoper zijn indicatief en geven koper bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.6
Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten nadat verkoper schriftelijk een order/bestelling van koper heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte goederen door verkoper aan koper;
3.7
Bestellingen kunnen telefonisch, per fax, per E-mail, per internet en per gewone post geschieden, middels gebruikmaking van de daartoe bestemde bestelformulier en worden als rechtsgeldig aanvaart indien voorzien van handtekening en/of het unieke klantnummer van de koper;
3.8
De prijzen in de aanbiedingen/catalogus gelden voor levering af magazijn, in euro’s, inclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vracht-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
3.9
Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/aanvaarding en levering een BTW-verhoging of andere wettelijke verhogingen heeft plaatsgevonden;
3.10
Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
3.11
Verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.


Artikel 4 Levering

4.1
Levering geschiedt af magazijn van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen;
4.2
Na betaling van de orderprijs zal levering aan koper plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
4.3
Koper is verplicht de artikelen af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;
4.4
Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de artikelen op te slaan voor rekening en risico van koper;
4.5
Indien de artikelen worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen;
4.6
Indien geleverd wordt onder rembours, brengt gebruiker steeds rembourskosten in rekening bij koper;
4.7
Bezorging geschiedt steeds aan het bij verkoper laatst bekende door koper opgegeven aflever-, woonadres van koper;
4.8
Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen;
4.9
Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeen-komst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;
4.10
Verkoper is gerechtigd de artikelen in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deel-leveringen afzonderlijk te factureren;
4.11
Indien een artikel (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt koper van verkoper uiterlijk een maand na ontvangst van de bestelling hierover bericht. Koper kan in dat geval kosteloos de bestelling annuleren. Indien koper reeds het artikel aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper zorggedragen.


Artikel 5 Modellen/afbeeldingen

5.1
De bestelde artikelen worden geleverd zoals ze in de catalogus of aanbieding worden omschreven en aangeboden;
5.2
De in de catalogus/aanbieding opgenomen modellen, afbeeldingen of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding getoond;
5.3
De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
- afwijkingen in kleur en maat;
- de in de catalogus/aanbieding vermelde zet- of drukfouten;
- veranderingen van de backprint.


Artikel 6 Zichttermijn

6.1
Partijen komen een zichttermijn van 8 dagen overeen. De artikelen dienen uiterlijk 10 dagen na verzenddatum door verkoper retour te zijn ontvangen;
6.2
Retourzendingen na 10 dagen of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door verkoper in ontvangst genomen. Deze worden omgaand aan koper geretourneerd. In dat geval is koper de orderprijs en de gemaakte verzendkosten aan verkoper verschuldigd;
6.3
Koper heeft gedurende de zichttermijn de mogelijkheid zonder enige verplichting de ontvangen artikelen ongebruikt en onbeschadigd te retourneren middels bijgesloten retourformulier. Koper dient de artikelen gefrankeerd aan verkoper terug te zenden;
6.4
Bij retournering is koper de door verkoper gemaakte verzendkosten verschuldigd;
6.5
Indien koper reeds de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt, indien de retourzending deugdelijk is geschied, voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus verzendkosten zorggedragen. Wanneer geen bankrekening bij verkoper bekend is wordt aan koper een tegoedbon toegezonden;
6.6
Beschadigde retourzendingen worden niet door verkoper geaccepteerd. Koper is alsdan de artikelprijs en de gemaakte verzendkosten aan verkoper verschuldigd;
6.7
Voor de navolgende artikelen geldt geen zichttermijn:
- beeld- en geluidsdragers;
- artikelen die om hygiëne of technische aard niet retour gezonden kunnen worden.


Artikel 7 Onderzoek, reclames

7.1
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
5.1
Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 4 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld;
5.2
Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte artikelen. Wenst koper gebrekkige artikelen te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;
5.3
Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van de in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.Artikel 8 Betaling

8.1
Betaling dient te geschieden contant, danwel via automatische incasso, danwel vooraf middels een voorschot factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in euro’s. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
8.2
Indien betaling geschiedt bij automatische incasso en betaling achterwege blijft door een negatief banksaldo of stornering, is verkoper gerechtigd tot 3-maal toe een herhalings-incasso te doen uitgaan;
8.3
Indien koper in gebreke blijft in de betaling, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;
8.4
In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar;
8.5
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.Artikel 9 Incassokosten

9.1
Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd;
9.2
Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking;
9.3
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1
Alle door verkoper geleverde artikelen blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;
10.2
Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende artikelen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;
10.3
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen;
10.4
Door verkoper geleverde artikelen, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;
10.5
Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die artikelen mede terug te nemen.
Artikel 11 Opschorting & ontbinding

11.1
Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
11.2
Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandig-heden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
11.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;
11.4
Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.Artikel 12 Annulering

12.1
Indien koper, nadat een overeenkomst met verkoper tot stand is gekomen en voordat verkoper aan koper heeft geleverd, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst;
12.2
Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
12.3
Indien koper inmiddels de orderprijs aan verkoper heeft betaald, wordt voor terugbetaling aan koper van de orderprijs minus 10 % zorggedragen. Wanneer geen bankrekening bij verkoper bekend is wordt aan koper een tegoedbon toegezonden.Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1
Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
13.2
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
13.3
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.Artikel 14 Risico-overgang

14.1
Het risico van verlies of beschadiging van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;
14.2
Indien verkoper voor transport van de artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van koper.Artikel 15 Overmacht

15.1
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
15.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper, poststakingen en verkeersopstoppingen worden daaronder begrepen;
15.3
Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen;
15.4
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
15.5
Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Ga verder
Copyright © 2006 Rock America  Powered by Rock America